Bob Arum Most Athletes Throw Their Money Away

Bob Arum tells esnewsreporting that most athletes throw their money away.