Bradnon Rios: I Will KO Richard Abril

On April 14th on HBO PPV boxing star Brandon Rios will take on Richard Abril.