Brazilian jiu-jitsu World champion Adriano Camolese vs Justin Schalk

Brazilian Jiu-Jitsu World champion Adriano Camolese vs Justin Schalk.